محرز: زمان رفتن از لستر فرارسيده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ريــاض محرز اعالم كــرده كه قصد جدايي از لسترســيتي را دارد. او كــه يك بار بهعنوان بهتريــن بازيكن فصل ليگ برتر انتخاب شد، بيانيهاي صادر كرده و گفته كه بسيار جاهطلب است و اكنون زمان آن رسيده كه از لستر جدا شود.

اين بازيكن 62ســاله مورد توجه چندين باشــگاه انگليسي و خارجي اســت. او از لستر خواســته كه پيشنهادهاي رسيده را بررســي كنند. گفته ميشود كه محرز دوست دارد در ليگ برتر بماند.

البته باشــگاه در فروش او دســت بــاال را دارد چون مبلغ فســخي در قرارداد او ذكر نشده اســت و او در تابستان گذشته قرارداد جديدي با لستر امضا كرده كه هنوز سه سال از آن باقي مانده است.

در بيانيه محرز آمده: «با احترام فوقالعاده و ستايش بسياري كه براي لسترســيتي قايلم، ميخواهم كه با آنها كامال روراست باشم و به اين ترتيب به باشگاه گفتهام كه اكنون زمان رفتن فرا رسيده است. من تابستان گذشته صحبت خوبي با رييس باشگاه داشتم و تصميم گرفتيم كه يك سال ديگر بمانم تا بتوانم تا جاي ممكن به باشــگاه، پس از قهرماني ليــگ برتر و حضور در ليگ قهرمانان كمك كنم اما من فوقالعاده جاهطلب هســتم و اكنون زمان تجربهاي جديد اســت. براي رابطهام با باشگاه و طرفداران فوقالعادهام هميشه ارزش قايل خواهم بود. من واقعا اميدوارم كه آنها تصميم من را درك كنند و به آن احترام بگذارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.