پيام مسي به توتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ليونل مســي هم از جمله نفراتي بود كه بــه جدايي فرانچســكو توتي واكنش نشان داد و او را «باورنكردني» توصيف كرد.

توتي 40 ساله كه يكشنبه همين هفته بعــد از 786 بــازي و 307 گل خداحافظي كرد، پيامهــاي زيادي از جمله از سرخيو راموس، آنتونيو كونته و دانيله دروسي دريافت كرد.

فوق ستاره آرژانتيني روي صفحه فيســبوك خود نوشــت: «كاپيتانو! تو باوركردني نيســتي. براي تو در مرحله بعــدي زندگي ات بــراي اينكه بتواني بهترين باشي، آرزوي موفقيت دارم.»

آينده توتي مبهم اســت، بسياري گفتــه بودنــد او بعد از بــازي با جنوا از صحنــه فوتبال كنــاره ميگيرد اما خــودش گفتــه ماجــراي جديدي را تعقيب ميكنــد كه دقيقــا نميداند چيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.