ميخواهم بروم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گريزمان به اتلتيكو مادريد:

نشريه آس اسپانيا نوشته اســت كــه آنتــوان گريزمان مهاجم فرانسوي اتلتيكو مادريد كه چند وقتي اســت شــايعه پيوســتنش به منچستريونايتد شنيده ميشــود، به مسووالن روخــي بالنكــو گفته اســت كــه قصد تــرك ايــن تيم را دارد. گريزمــان چنــدي پيش از احتمــال جــدا شــدنش از قرمزوسفيدپوشان مادريد گفته بود امــا اكنون گزارش شــده اســت كه اين مهاجم فرانسوي به مسووالن باشگاه گفته است كه روي مانــدن او براي فصل آينده حساب نكنند. اين ادعا را آنتونيو رويس، خبرنگار شــبكه راديويي كادنا كوپه مطرح كرده اســت. او نوشــته كه گريزمان شــخصا به مديران باشگاه خبر داده اســت كه نميخواهد در روخي بالنكو بماند.

گريزمــان 26 ســاله كه نامــش در فهرســت بازيكنان تيم ملي فرانسه براي بازيهاي دوســتانه برابر سوئد و پاراگوئه قرار گرفته است، چندي پيش در يكــي از مصاحبههايــش بــا تلويزيون فرانســه احتمال رفتنــش از اتلتيكــو مادريد را 60 درصد دانست. او مدتي بعد دوباره گفت كه اگر احســاس كند بايــد تيمش را عوض كند اين كار را بدون هيچ مشــكلي انجام ميدهد. مهاجم پيشــين رئال سوسيداد اما اخيرا در يكي از پستهايش در توئيتر شايعه جدا شــدنش از اتلتيكومادريد را تكذيــب كرد و گفت تصميم نهايياش را بعد از مشــورت با مشــاوران ورزشــياش اتخاذ خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.