آپ و وبسایت جدید مسي راهاندازي شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مسي پس از سيامين قهرمانياش با بارسلونا، وبسايت و آپ موبايل جديد خــود را راهاندازي كــرد. اين آپ براي دســتگاههاي اندرويدي، آيفون و آيپد است. وبسايت ‪Messi. com‬ در حال حاضر به زبانهاي انگليسي و اسپانيايي است و اطالعاتي درباره مسي دارد.

در ايــن وبســايت جديدتريــن تصاوير مسي از شــبكههاي اجتماعي جمع ميشــوند و به نمايش درميآيند و جديدترين اخبار مســي هم منتشــر ميشــود. همچنين يــك تايمر وجود دارد كه نشــان ميدهد تا بازي بعدي مسي چقدر مانده است. در حال حاضر چيزي كه اين تايمر نشان ميدهد اين اســت كه بازي بعدي مسي با پيراهن آرژانتيــن مقابــل برزيل اســت كه در مرحلــه مقدماتي جــام جهاني 2018 برگزار ميشود.

همچنيــن جديدتريــن توييتها، تصاويــر اينســتاگرامي و ويديوهــاي يوتيوب درباره مســي در اين وبسايت جمع ميشــوند. به اين ترتيب ميتوان فيلم بــرد بارســلونا برابــر آالوس در فينــال جــام حذفي را مشــاهده كرد. اين وبســايت و آپ همچنين «مسي تيوي» را هم پشــتيباني ميكنند كه بهزودي قرار است راه بيفتد.

آپ موبايــل مســي در حال حاضر تنها در اسپانيا و آرژانتين قابل دسترسي اســت و برنامه اين است كه بهزودي در اختيار همه مردم دنيا قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.