توتي به فوتبال ادامه ميدهد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانچســكو توتــي، اســطوره رم ممكن اســت به فوتبال ادامه دهد و به تيم ميامي افســي برود كه دوستش، الساندرو نستا مربي آن است.

توتــي يكشــنبه پيــش پس از 25 ســال حضــور در رم، از طرفداران خداحافظي كرد. اين مراســم با اشك و اندوه فراواني همــراه بود اما او هنوز نگفته كــه فوتبال را بهطور كامل كنار ميگذارد يا اينكه آيا سمت جديدي در باشگاه خواهد گرفت.

اكنون گزارشها حاكي از آن است كه توتي به رفتن به آمريكا فكر ميكند و ممكن است براي تيم ميامي افسي بازي كند.

اين باشــگاه در NASL (ليگ دوم فوتبال آمريكاي شــمالي) حضور دارد و پائولو مالدينــي آن را بنا نهاده است. نســتا كه تنها شش ماه از توتي بزرگتر است هم مربي آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.