قاسمینژاد:همهرکوردهاراشکستیم

معمــوال وقتی تیمی به یــک رده پایینتر ســقوط میکند خیلیها تمــام بازیکنان این تیــم را به عنوان نفراتــی که تیم را انداختهانــد نــگاه میکند. در ایــن میان چند بازیکــن موثر و خوب هم عملکردشــان به پای بقیه نوشــته میشــود. امین قاســمینژاد بازیکن ماشینس

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر - عرشیا آرین ‪Arshia Aryan‬

تیم شما در فصل نقل و انتقاالت بازیکنانی مثل تیموریان، رافخایی، دقیقی، فرناندز، صادقیــان ...و را جذب کرد و شــاید تصــور اینکه ماشینسازی سقوط کند کمی سخت بود اما این اتفاق افتاد.

این تیم پس از چندین ســال به سطح اول کشور آمده بود و به شدت هم از ســوی هوادارانش حمایت میشد. من طی دو ســالی که آنجا بودم کوچکترین بیاحترامی ندیدم و با ســقوط تیم فقط شرمندگیاش برای ما ماند. بعد از صعود تیم مــن و چند بازیکــن قراردادمان را تمدید کردیم و باشــگاه هم چند بازیکن سرشــناس جذب کرد. بــازی اول را هم بردیم اما کم کم مشکالت آغاز شد. چه مشکالتی؟

مصدومیتهــای بازیکنــان، تعطیلیهــای لیگ به خاطر تیم ملی که خیلی به ما ضربه زد، اشتباهات غیرعمد داوری که حداقل 16 امتیاز از ما گرفت و در واقع همه چیز دست به دست هم داد تا تیم ســقوط کند. بعد از اینکه تیم در پایین جدول قرار گرفت مسووالن باشگاه هم مثل سابق حمایت نکردند. مشکالت سختیافزاری هم وجود داشت. مثال؟

ما امکانات خوبی نداشتیم از ورزشگاه خانگی بیبهــره بودیــم و بازیهایمان در ورزشگاه تراکتورسازی برگزار میشد، بعد از آن هم که چمن ورزشــگاه یادگار امام (ره) کیفیت الزم را نداشت.

خطیبــی بعــد از باخــت به پرسپولیس رفت و کاظمی آمد.

آقا رســول زحمتش را کشید اما بعضی وقتهــا همه چیز بــر وفق مراد نمیشــود. بعد از آن هــم آقای کاظمی آمدنــد که بمب روحیه بودنــد. با اینکه تیــم ما ســقوطش قطعی شــده بود اما ایشان با انگیزه و روحیه در تمرین حاضر میشدند.

بازیکنان و کادر مشــکلی با هم نداشتند؟

مشکل خیلی خاصی نه اما معموال اختالف نظرهایی پیش میآید که در هر تیمی طبیعی است.

تیم ماشینســازی رکوردهای جالبی را به خود اختصاص داد. مثال کسب دومین پیروزی پس از 20 هفته یا بیشترین گل خورده و کمترین گل زده و بیشترین باخت ...و

مــن فکر میکنم همــه رکوردها را زدیم. اما باور کنید اشــتباهات داوری خیلی به ما ضربــه زد. در بعضی بازیها از حریف پیش بودیم که به خاطر همین مســاله میباختیم و هــر کاری کردیم نشــد. من با اینکه یک ضربــه پنالتی را در آخرین بازی از دســت دادم که حرف و حدیث ســاختند اما واقعا سرم مقابل هواداران تیم باالست چون همه تالشم را کــردم و همین االن هم با آنها در ارتباط هستم.

تیمتان به شکل خاصی به باختن عادت کرده بود.

متاســفانه همینطور اســت. من حتی چند روز پیش با دوســتانم فوتبال بازی میکردم که در آنجا هم باختم و به من گفتنــد به اندازه دو فصل فوتبالیات باختی و عادت کردی.

خیلی هم در پست تخصصیات بازی نمیکردی؟

من خیلی دوســت داشــتم که در پســت هافبک نفوذی بازی کنم اما در اکثر پســتها (غیر از دروازهبانی) بازی کردم و خیلی ســر جای خودم نبــودم. با این همه تالشم این بود که به تیم کمک شود.

تیم شــما 23 هفته در انتهای جدول ماند و در نهایت هم ســقوط کرد که این هــم یکی از رکوردهای تیمتان بود.

این مســاله خیلی برایمان ســخت بود و حاال شــما در نظــر بگیرید که با این وضعیــت و روحیه خراب بایــد تمرین هم میکردیم. ســالی کــه از لیگ یک به لیگ برتر آمدیم در 19 بازی فقط یک مرتبه در خانه باختیم اما امســال در لیگ برتر فقط یک بار در خانه برنده شدیم. شرایط خیلی سخت بود که شما پشت سر هم بازیها را ببازی و برای بازی بعد آماده شوی.

شاید اگر خریدهای اول فصلتان می ماندند تیم هم میماند.

من هم همینطــور فکر میکنم و شــرایطمان بهتر میشــد. اما االن فقط افسوس آن برایمان مانده است.

چه اتفاقی باید میافتاد که تیم سقوط نمیکرد؟

(مکث میکند) جواب دادن به این سوال سخت اســت چون من هر طوری پاسخ بدهم شاید به شخصی بر بخورد و ناراحت شود به همین دلیل چیزی نگویم بهتر است.

تیم شــما 15 گل از عمق دفاع و 14 گل هم از ســمت چپ دریافت کرده است.

به خاطر مصدومیتهایی که وجود داشت. بچه ها یا با درد بازی میکردند یا اینکه همیشه برای هر بازی چند بازیکن را نداشــتیم و نفــر جایگزیــن هم برای هماهنگی زمان میخواســت. من اعتقاد دارم وقتــی گل میخوریم همه مقصریم و زمانــی هم کــه به گل میرســیم از دروازهبان تا مهاجم همه سهیم هستند. از طرفی ما مشــکالتی هــم در یکی، دو پســت داشــتیم. به هر حــال امیدوارم ماشــین در فصل جدید لیگ یک دوباره لیگ برتری شود.

بعد از پایان فصل هم خیلی زود با مسووالن پدیده مشهد به توافق رسیدی؟

من در لیســت ماشینسازی بودم اما به آنها گفتم کــه میخواهم در لیگ برتر بازی کنم. طی چند سال اخیر بارها مقابل تیمهای آقای مهاجری بازی کردم و با ایشان از ســالها پیش در ارتباطم. االن هم خیلی خوشــحالم کــه از میان پیشــنهادهایم پدیده را انتخاب کردم تا افتخار شاگردی ایشان را به دست آورم. خدا را شکر برنامه بلندمدتی دارند و کادر خوبی کنار آقای مهاجری هستند. اینطور که شنیدم مشــکالت مالیشان کمتر از قبل شــده و امیدوارم بتوانیم نتایجی در خور شأن پدیده کسب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.