23 هفته قعرنشیني

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

تیمي که خیلي مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد خیلي راحتتر از آنچه تصور میشد به لیگ یک برگشت. ماشینسازي تبریز نتوانست سهمیه سوم تبریز را حفظ کند.

این تیــم از ابتداي فصــل در نتیجهگیري ضعیــف عمل کرد و تغییرات بســیاري را هم در طول فصل شــاهد بود و بازیکنان زیادي در این تیم رفت و آمد داشــتند. یکي از مشــکالت این تیم نداشــتن زمیــن اختصاصي بــود به طوري که بازيهــاي خانگياش تا قبل از آماده شــدن ورزشــگاه یادگار امام (ره) در اســتادیوم خانگي تراکتورسازي برگزار ميشد. بیست باخت در 30 مســابقه و کسب فقط سه پیروزي آمار فوقالعاده ضعیفــي بود که این تیــم در پایان فصل از خود بجا گذاشــت. آنها با دریافت 45 گل خورده و 18 گلزده صاحــب ضعیفترین خــط حمله و خط دفاعي در میان 16 تیم لیگ شانزدهم بودند.

سقوط با كاظمي

فرهاد کاظمي که ســابقه خوبي در صعود با تیمهاي لیگ یکي به لیگ برتر و همینطور نگاه داشتن تیمهاي لیگ برتري در حال سقوط دارد این بار در ماشینســازي تفکــرات و معادالتش جواب نداد.

پــس از برکناري رســول خطیبــي روند ناکاميهاي این تیم تا هفته بیستم ادامه داشت تــا اینکه کاظمي اولین پیــروزياش را در هفته بیســت و یکم با نتیجه 3 بر صفر مقابل سپاهان در نقش جهان به دســت آورد اما این شوك هم جواب نداد و ماشینسازي از 9 بازي آخرش یک پیروزي و هشت باخت دیگر را تجربه کرد و یکي دو هفته زودتر از پایان فصل ســقوطش به لیگ یک قطعي شــد. این تیم در 10 بازي نیمفصل دوم که بازيها ســختتر و تیمها به امتیازهاي بیشتري نیاز داشتند در 10 بازی موفق به گلزنی نشد.

خریدهاي پر سر و صدا

رســول خطیبي بازیکنانــي را جذب کرد و تصــورش این بود که با آنهــا ميتواند حداقل بقایــش را در لیگ قطعي کند. از مانوئل فرناندز دروازهباني که ســابقه بازي در دپورتیو الکرونیا را داشت تا آندرانیک تیموریان، جالل رافخایي، پیام صادقیان، ســامان نریمانجهــان، مهرداد بایرامــي، ســعید دقیقي، محمــد نصرتي و دو خارجــي دیگر که حدود 6 نفــر از این بازیکنان قبل از پایان نیمفصل و تعدادي هم در نیمفصل جدا شــدند. در واقــع از خریدهاي ابتداي فصل بازیکني به درد ماشینســازي نخورد و شاید هم با تفکرات خطیبي وفق پیدا نکردند.

حذف مقابل ذوبآهن

تیــم ماشینســازي تبریز در اولیــن بازي حذفــياش تیم اتحاد لردگان را بــا نتیجه 11 بر 2 شکست داد که سهم ســامان نریمان جهان 5 گل بود. ســهراب ادیب 2( گل) و پیام صادقیان، امین قاســمينژاد، حبیب گرداني و سعید مهدي هــر کدام یک گل دیگر زدند. شــاگردان خطیبي در دومیــن بازي در مرحله یکشــانزدهم میزبان تیم لیگ یکــي خونه به خونه بابــل بودند که با دو گل امیــن قاســمينژاد به پیــروزي 2 بر یک رســیدند و حریف ذوبآهن در مرحله یکهشتم شــدند. این بازي در فوالد شهر برگزار شد که باز هم امین قاســمينژاد دو گل زد تا بازي در زمان 90 دقیقهاي با تساوي 2 بر 2 به پایان برسد اما در دقیقه 119 رضا شــکاري بازیکن جوان ذوبآهن گل برتــري را زد تا ماشینســازي از جام حذفي کنار برود.

23 هفته قعرنشيني

تیم ماشینســازي تبریز بعد از باخت 3 بر یک به اســتقالل خوزســتان در هفته هشتم به انتهاي جدول ســقوط کرد و تا پایان فصل یعني 23 هفته بعد حتي یک پله صعود هم نداشــت. در واقــع این تیــم از همین بابــت صاحب یک رکورد جالب اســت. آنها به طــور میانگین از هر بــازي 0/53 امتیاز را به دســت آوردند و حتي اختالفشان با دیگر تیم سقوطکننده یعني صباي قم 12 امتیاز بود.

قاسمينژاد موثرترین بازیكن

در تیم سقوط کرده ماشینسازي تبریز یک بازیکــن بود که عملکرد بهتري نســبت به بقیه داشت. در لیگ شــانزدهم 63 بازیکن براي این تیــم به میدان رفتند که امین قاســمينژاد با 6 گل و یک پاس گل عملکــرد خوبي از خود بجا گذاشــت. این بازیکن 5 گل هم در جام حذفي براي تیمــش زد و آنقــدر خــوب کار کرد که مسووالن باشــگاه پدیده در پایان فصل سراغش رفتند و جذبش کردند.

استعفا بعد از 7 باخت متوالی رسول خطیبي که با این تیم به لیگ برتر صعود کرده بود هدایت ماشینسازي را از ابتداي فصل بر عهده گرفت و کارش را با پیروزي خارج از خانه مقابل فوالد خوزستان در هفته اول آغاز کرد. بدون شک خطیبي بعد از آن بازي فکرش را هم نميکرد که روزهاي بسیار سختي در انتظارش باشد اما این اتفاق افتاد. او نه تنها تا هفته دوازدهم رنگ پیروزي را ندید بلکه بعد از هفت باخت متوالي که آخرین آن شکست یک بر صفر مقابل پرسپولیس بود استعفا کرد و با آن هم موافقت شد. البته پیش از آن زمزمههایي در همین خصوص شنیده ميشد. حسین خطیبي در بازي بعدي با ذوبآهن روي نیمکت نشست و از هفته چهاردهم فرهاد کاظمي که از سیاهجامگان جدا شده بود در اولین حضورش روي نیمکت ماشینسازي مقابل سیاهجامگان قرار گرفت. تیم تبریزي آن بازي را با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه ثامن االئمه (ع) واگذار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.