مهد فوتسال بدون پشتيبان

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر -

تیم فوتســال آتلیه طهران قم چندي پیش با کســب عنــوان نایبقهرماني لیگ دســته اول فوتســال ایران راهي لیگ برتر شــد و اکنون باید به همراه دیگر نماینده قم که هنوز نام یاسین پیشــرو را با خود یدك ميکشد، در این مسابقات شرکت کند.

با توجه بــه آنکه ششــم تیرماه لیگ برتر فوتســال شروع میشود و زمان چندان زیادي براي تشــکیل تیمهــا نمانده هنوز خبري مبني بر حضور نمایندگان استان قم در لیگ برتر در دست نیست.

یاسین پیشرو که حمایت و پشتیباني از نماینده فوتســال قم در لیــگ برتر را در دو فصل اخیر در اختیار داشــت از حمایت این تیــم کنارهگیري کرده اســت و اکنون مشــخص نیســت وضعیت آینده این تیم بدون حامي مالي چه ميشود.

این در شرایطي اســت که متولي این تیم اداره کل ورزش و جوانان استان قم است و از سوي دیگر با توجه به محدودیت زماني، شرایط براي این تیم خطرناك پیش ميرود بهطوريکه این تیم بــدون حامي مالي نه سرمربي و کادر مشخصي دارد و نه تمریني را براي حضور در لیگ برتر آغاز کرده است و هیچ نامي هم ندارد. چنین سرنوشتي فصل شــانزدهم براي تیم فوتبــال صبا به وجود آمد و درنهایت منجر به سقوط صبا به لیگ دسته اول شد اما با این وجود هنوز مسووالن ورزشي استان از این ماجرا درس نگرفتهاند و فقط به دنبال یک فرشته نجات ميگردند.

آتلیه طهــران قم نیز که بــا حمایت بخش خصوصي به لیگ برتر رسیده مشکل مشابهي دارد زیرا مالکیت آن توانایي هزینه کردن بــراي آن در لیگ برتر را ندارد و آتلیه طهران بــه دنبال جذب منابــع مالي براي حضور در لیگ برتر اســت امــا هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

بدین ترتیب هر دو نماینده لیگ برتري قم در وضعیت مبهم مالي قرار گرفتهاند، این در شرایطي اســت که زمزمههایي در مورد فروش امتیاز یکي از دو تیم به گوش ميرسد اما هیچ منبع رســمي این موضوع را تأیید نکرده است. با توجه به اینکه استان قم مهد فوتسال کشــور نام گرفته، بسیاري از نظر ظرفیت نیروي انساني این استان را شایسته حضور دو تیم در لیگ برتر فوتسال ميدانند اما در زمینه حمایت مالي از فوتســال، این ظرفیت در قم دیده نشــده است. استان قم با توجه به ظرفیتهاي اقتصادي و سیاسي که در خود جاي داده است بدون شک یکي از قطبهاي اقتصادي کشــور محســوب ميشود اما باید آسیبشناسي کرد که چرا شــرکتها و کارخانههای بزرگ به ســراغ هزینه در بخش ورزش نميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.