سنگسفيدي: خوراكچي را به خدا واگذار ميكنم

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر -

محمدرضا سنگسفیدي از تاسیسات دریایي جدا شــد و همــکارياش با وحید شمسایيبعدازچهارسالبهپایانرسید.

حاال بعــد از جدایي امــا او همچنان دل پري از مســووالن این باشــگاه دارد: «امسال دوست داشــتم طور دیگري فکر کنم چون در سه ســال اخیر به چیزهایي که ميخواســتم در تاسیســات رسیدم و انگیزه براي ادامه کار نداشتم. شمسایي هم پدرانه گفت جلوي پیشرفتت را نميگیرم و دســتم را باز گذاشــت. با وجود اینکه از ایتالیا و پرتغال پیشنهاد داشتم در مشورت با بزرگان به این نتیجه رســیدم که امسال در ایران بمانم بهتر اســت چرا که تیم ملي تقویم شــلوغي دارد و اگر به اروپا ميرفتم ممکن بود در تیم ملي به مشــکل بخورم. شاید سال دیگر پیشــنهاد بهتري از اروپا داشته باشم.»

او تأکید ميکند کــه با وجود جدایي از تاسیســات دریایي هنوز دلیل اخراجش از تیم در پنــج هفته پایانــي را نميداند: «بعد از بازي با حفاري کــه پنالتي خراب کرده بودم، محمــود خوراکچي مربي تیم در رختکن یکســري بياحتراميها به من کرد. من با شــنیدن این حرفها به خاطر اینکه خوراکچــي بزرگتر ما بــود، حرفي نزدم. سپس از طریق خبرگزاريها متوجه شدم به دلیل کمکاري اخراج شدهام. کمي بعد متوجه شدم خوراکچي اعالم کرده در تاسیسات دریایي یا جاي من است یا جاي سنگ سفیدي.»

بازیکن فصل پیش تاسیسات دریایي ميگوید: «خوراکچي بعــد از اتمام لیگ، هر جا نشسته، پشت ســر من حرف زده و به تیمهــا گفته این بازیکن را جذب نکنید. او به همه ميگوید ســنگ سفیدي اخالق ندارد و در حد تیم ملي نیســت. نميدانم از این کارها چه هدفي دارد. آقاي خوراکچي! خودت بهتر بود تیمت را انتخاب ميکردي تا اینکه بخواهي علیه مــن صحبت کني. این آقا بــا من بازي ميکنــد و من از حقم ميگذرم اما او را به خدا واگذار ميکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.