صميمي: فوتسال مدیر تمام وقت میخواهد

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر -

علیرضا صمیمي دروازبان مليپوش تیم مس ســونگون ورزقان، درباره خواب زمستاني فوتســال و اوضاع نابسامان این رشته ورزشي ميگوید: «متاسفانه امسال شاهد یکســري بي مهريهایي نسبت به فوتســال بودیم و این شایسته تیم سوم دنیا نیست و همچنین شایعه انصراف تیم ریشــهدار دبیري یا اعــالم فروش بعضي از تیمهاي مطرح در خور شــان فوتسال نیســت. امیدوارم اول فوتســال صاحب رییــس تمام وقت شــود بعد بــه حال و روز بیمار این فوتســال برسند.» صمیمي همچنین تأکید ميکند: «ما با مشکالتي چون عدم پخش تلویزیوني، عدم حمایت از باشــگاههاي ریشهدار و عدم حمایت از تیم ملي مواجه هســتیم. انشاءا... روزي برســد که بازیکنان فوتسال بدون دغدغه فقــط به فکر پیشــرفت فوتســال ایران باشــند.» او درباره شــرایط تیم مس هم توضیح ميدهد: «اکنون با برپایي اردوي یک هفتهاي در شــهر ورزقــان تمرینات بدنســازي را در دو نوبــت صبح و بعد از ظهر انجــام ميدهیم تا انشــاءا... آماده شروع لیگ باشیم و قهرماني که دو فصل بدهکار مردم آذربایجان هستیم را بتوانیم انشاءا... آخر فصل باهم جشن بگیریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.