كيانفر: مقاومت فصل بعد شگفتيساز میشود

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر -

مســعود کیانفر این روزها بهعنوان ســرمربي، تیم فوتســال مقاومت البرز را براي حضور در رقابتها آماده ميکند. او درباره شــرایط بازیکنان توضیح ميدهد: «بازیکنانــي که فصل پیــش در این تیم حضور داشــتند بازیکنان بســیار خوبي هستند. ما هم به باشگاه اعالم کردیم که تمامي نفرات فصــل پیش را ميخواهیم و اعالم کردهایم که قــرارداد تمامي این بازیکنان تمدید شــود. با چنــد بازیکن خوب دیگــر هم مذاکراتي داشــتهایم و پس از نهایي شــدن مذاکــرات نام آنها را هــم اعالم خواهیم کــرد.» کیانفر در خصــوص هدف باشــگاه مقاومت در این فصل ميگوید: «چند تیم در فوتســال ما هســتند که از لحاظ بودجه و امکانات در شــرایط خوبي قرار دارند و هزینه زیادي را متحمل ميشــوند. قاعدتــا این تیمها بــراي قهرمانــي و کســب رتبههاي باال بسته ميشــوند. هدف مجموعه مقاومت اوال داشــتن یک تیم منضبــط و اخالق مــدار در مســابقات اســت و ثانیا هدف اصلي باشــگاه در این فصل کســب رتبه تــک رقمي در جدول اســت. جوانگرایي نیز یکي دیگر از اهدافي اســت که امسال دنبــال خواهیم کرد. ما پیگیر تشــکیل تیمهاي پایه مقاومت البرز هم هستیم تا بتوانیم براي ســالهاي آینده نیز پشتوانه خوبي براي این مجموعه داشــته باشیم. نظر شــخصي من این اســت که امسال تیم مقاومت بهعنوان یک شــگفتي ساز در مســابقات لیگ برتر شــناخته خواهد شــد.» ســرمربي مقاومت البرز در مورد برنامههاي آمادهســازي و تمریني تیمش تأکید ميکند: «احتمــاال در هفته آینده هم یک اردوی چهــار، پنج روزه خواهیم داشــت تا بتوانیم در این زمان اندکي که داریــم بدنهاي بازیکنــان را به آمادگي کامل برسانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.