جعفري:انحاللتيمهایفوتسالهرسالاتفاقمیافتد

Iran Varzeshi - - وتبـــال ایـــر -

اوضاع فوتســال تعریفي ندارد. بهروز جعفري بهعنوان بازیکني که از نزدیک با این معضلها روبهرو اســت درباره این مشکالت ميگوید: «متاســفانه اوضاع فوتســال هر روز بدتــر از دیروز اســت و انحالل تیمهاي با ریشه متاسفانه هر ســال اتفاق ميافتد و در چند سال گذشــته تیمهایي مثل فیروز صفه، فوالد ماهان، شنصســا، اســتقالل و پرســپولیس و منصوري منحل شــدند و امســال نیز تیم ریشــه دار و مردمي دبیري در آستانه انحالل قرار گرفته و تیم خوب قم نیز بي صاحب اســت و تکلیفش براي لیگ مشخص نیست که همینها باعث کم شدن کیفیت لیگ ایران ميشــود.» جعفري در مورد پیوســتنش به بانک بیروت ميگوید: «پیشــنهادي از طرف دژان سرمربي بانک بیروت بــراي کمک بــه این تیــم در جام باشگاهها ارائه شــد که من با آقاي شمسایي مطرح کردم و ایشــان مرخصي به من داد تا با سفر به بیروت قرارداد خود را نهایي کنم.» او همچنین درباره پخش نشــدن مسابقات فوتســال ميگوید: «امیدوارم مســووالن فدراســیون مقدمات پخش زنده فوتســال را دوباره فراهم کنند کــه مطمئنا با پخش زنده بسیاري از مشکالت حل ميشود. این خواب زمستاني به نفع فوتسال نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.