امیدوارم پرسپولیس یک پای فینال باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

محمد‌طيبي‌كاپيتان‌ استقالل‌خوزستان‌كه‌يكي‌ از‌بهترين‌هاي‌اين‌تيم‌در‌ باز ‌يهاي‌اخير‌بوده،‌فكر‌ م ‌يكند‌اگر‌مشكالت‌مالي‌ گريبانگير‌تيمش‌نم ‌يشد‌ مي‌توانستند‌مثل‌پرسپوليس‌ به‌مرحله‌بعدي‌صعود‌كنند.‌ طيبي‌كه‌معتقد‌است‌بازيكنان‌ استقالل‌خوزستان‌در‌بازي‌ با‌الهالل‌عربستان‌تمام‌توان‌ خود‌را‌به‌كار‌گرفتند،‌درباره‌ اين‌بازي‌از‌مرحله‌يك‌هشتم‌ پاياني‌ليگ‌قهرمانان‌آسيا‌ كه‌در‌قطر‌برگزار‌شد،‌صعود‌ پرسپوليس‌به‌مرحله‌بعد،‌ شكست‌سنگين‌استقالل،‌ شرايطش‌براي‌جدايي‌و...‌ صحبت‌مي‌كند.‌

بــازي‌ خوبــي‌ مقابــل‌ الهالل‌ عربستان‌انجام‌داديد‌اما‌در‌نهايت‌باز‌ هم‌شكست‌خورديد؟‌

بلــه، ما در نيمــه اول خيلي خوب كار كرديم و چند موقعيت خوب به دست آورديم كه يكي از آنها گل شد. بعد از گل هم فرصت خوبي براي زدن گلهاي ديگر داشــتيم كه بدشانسي آورديم. البته وقتي از الهالل جلو افتاديم كامال مشــخص بود كه اين تيم فشــار ميآورد تا گل خورده را جبران كند چون ميزبان بود و با هزينههاي زيادي كه انجام داده روي قهرماني آســيا تمركز كرده. به هر حال ما روي 2 اشــتباه 2 گل خورديم و شكست خورديم.

خيل‌يها‌ معتقدند‌ بازي‌ استقالل‌ خوزســتان‌و‌الهالل‌عربستان‌جنگ‌ نابرابر‌بود...‌

دقيقــا همينطور بــود. البته اين را هم بگويــم كه ما در هر 2 بــازي رفت و برگشــت ميهمان بوديــم. در عمان كه به اصطالح ميزبان محسوب ميشديم، الهالل هواداران زيادي داشــت. در بازي برگشت در قطر هم همينطور. با اين شــرايط ما در هر 2 بازي ميهمان بوديم. به خاطر همين هم كار سختي داشــتيم. با اين حال فكر ميكنم اســتقالل خوزســتان با شرايط و مشــكالتي كه داشت خيلي خوب كار كرد و توانســت فراتر از انتظار هم نتيجه بگيرد چون به هر حال ما براي اولين سال حضور در ليگ قهرمانان آســيا را تجربه ميكنيم و اكثــر بازيكنــان هم تجربــه حضور در ايــن رقابتها را نداشــتند. با وجود اين از گروهمــان صعود كرديم و مقابل الهالل كه پرافتخارترين تيم آســيا به حساب ميآيد هم توانستيم نمايش خوبي داشته باشيم. البته ميتوانستيم بهتر از اين هم باشيم اما شرايط خوب نبود چون ما قبل از اين بازي مشكالت زيادي داشتيم و تمرين نكرديم كه همين مساله روي تيم تاثير گذاشت.

يعنــي‌ اگــر‌ مشــكالت‌ نبود،‌ مي‌توانستيد‌ از‌ سد‌ الهالل‌ عربستان‌ بگذريد؟‌

شــك نكنيد كه ميتوانســتيم. ما در اين مدت درگيريهــاي ذهني زيادي داشتيم كه همين مســاله باعث شد اكثر بچهها نتواننــد روي بازي با الهالل تمركز كافي داشــته باشــند. البته همه بچهها از تمام توانشــان براي موفقيت تيم استفاده كردند اما به هر حال مشكالت مالي باعث شد تيم چند روز تمرين نداشته باشد و با آمادگي الزم به مســابقات نيايد. ما در اين مدت وعده و وعيدهاي زيادي شنيديم كه هيچكدام محقق نشــد. اين اتفاقات باعث شــد بچهها روحيه خوبي نداشــته باشند. هرچند باز هم آقاسيد (پورموسوي) خيلي با تيــم صحبت كرد و توانســت تا حدود زيــادي روحيه تيــم را برگرداند اما به هر حال الهالل تيم خوبي بود و توانست ببرد و به دور بعد صعود كند.

باخت‌ سنگين‌ استقالل‌ به‌ العين‌ امارات‌چقدر‌روي‌بازي‌تي ‌متان‌تاثير‌ گذاشت؟‌

واقعا باخت اســتقالل باورنكردني بود. فكــر ميكنم گرماي هــوا هم خيلي روي اســتقالل تاثير داشت اما به هر حال فاصله اســتقالل با العين امارات ‪6 5،‬ گل نبود. نميگويم اين باخت روي تيم ما تاثير نداشــت اما ما طبق برنامهاي كه داشتيم مقابل الهالل عربســتان به ميدان رفتيم؛ انسجام در دفاع و حمالت متعدد.

در‌هر‌صورت‌از‌بين‌3‌تيم‌ايراني‌ كه‌ به‌ مرحله‌ يك‌ هشتم‌ پاياني‌ ليگ‌ قهرمانان‌ آســيا‌ صعود‌ كردند،‌ فقط‌ پرســپوليس‌موفق‌شــد‌به‌دور‌بعد‌ برود...‌

براي پرســپوليس آرزوي موفقيت ميكنــم و اميدوارم به فينال برســد. اين تيم شــرايط خيلي خوبي دارد و با روحيه بااليش ميتواند به مراحل باالتر هم برسد. خوشــحالم از اينكه پرســپوليس به دور يك چهارم رســيده چون لياقت تيمهاي ايراني باالتر از اين اســت كه متاسفانه ما و اســتقالل اين شــانس را از دست داديم كــه جزو 8 تيم برتر آســيا قــرار بگيريم اما پرســپوليس با شــرايط خوبي كه دارد ميتواند راهي فينال هم شود.

ظاهرا‌به‌خاطر‌مشكالت‌مالي‌كه‌ همچنان‌وجود‌دارد‌خيلي‌از‌بازيكنان‌ قصد‌دارند‌جدا‌شوند؟‌

بله، به هــر حال همه ما يك فصل خيلي ســخت را در اســتقالل خوزستان گذرانديم. مــا اين تيم را خيلي دوســت داريــم اما متاســفانه شــرايطي به وجود آوردند كــه ديگر هيچ بازيكنــي مايل به ماندن در تيم نيست.

شما‌هم‌ظاهرا‌پيشنهادات‌خوبي‌ داريد؟‌

خدا را شــكر چند پيشنهاد خوب دارم كه بايد ببينم شرايطم چطور خواهد شــد. ميخواهم بهترين انتخاب را داشته باشــم تا بتوانم به تيم ملي برسم و در جام جهاني حضور داشته باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.