داماش تهران با لوگوي داماش گيالن!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - رادني ديدار ‪rodney didar‬

خبــري در رســانهها انتشــار يافــت مبني بــر پيوســتن آرش برهاني به تيم دســته ســومي داماش تهران بهعنوان نخســتين تجربه ســرمربيگري او امــا آنچه بيشــتر از اصــل خبر خودنمايــي ميكند، شــنيدن نام دامــاش تهران و ديدن لوگوي رو ســينه اين تيم اســت. دامــاش نام تيمي اســت كه در زيــر مجموعه هولدينــگ امير منصور آريا فعاليت ميكرد و نام كامل آن باشــگاه دامــاش ايرانيان بود كه در رشــتههايي همچون فوتبال و واليبال تيم داشــت و مطرحترين تيم آن باشــگاه داماش گيالن نام داشت و تيم دومي هم در ليگ تهران داشتند بــه نام داماش تهران كه عمده فعاليتــش در ردههاي پايه بود و عليرضا جهانبخش شاخصترين محصول اين تيم بود كه بالفاصله پــس از صعود داماش گيالن به ليگ برتر از تهران به رشت فرستاده شد.

دو تيــم ديگــر بــه نامهاي اســتقالل صنعتــي خوزســتان و گهــر دورود نيــز از زيــر مجموعههــاي اين هولدينــگ بود كه اولي عاقبت به خير شــد و حتــی قهرماني ايران را جشــن گرفــت و دومي از ليگ برتر تا نابودي كامل را ســال به ســال طي كرد! پس از زلزلهاي كه در امپراتوري امير منصور آريا به وقوع پيوســت، داماش گيالن ابتدا به ليگ دسته اول سقوط كرد و سپس مالكيتش به يكي از زير مجموعههاي اين شركت به نام آهن و فوالد لوشان سپرده شــد و بعد هم به دليل فرار از پرداخت بدهيهاي گذشته به بازيكنان و مربيان و بخصوص يك بازيكن خارجي، توســط عابديني تغيير نام يافت و يك شبه به شهر باران اسم عوض كرد!

در نهايت اين تيم به ليگ دســته دوم سقوط كرد و پس از كش و قوسهاي بســيار، عابديني تيم شــهر باران را به تهران برد و به افرادي جديد واگذار كرد و در حالي كه قرعهكشــي ليگ دسته دوم انجام شده بود و يك هفته از زمان برگزاري ليگ دســته دوم نيز گذشته بود توسط مــرد پرقدرت فوتبــال ايران در حركتي محيرالعقــول بدون هيچ دليل محكمه پســندي به گروه نخست ليگ دســته دوم تحميل شد تا تنها گروهي باشد كه در بين گروههاي سه گانه ليگ دسته دوم سال گذشته 13 تيم داشته باشد!

اينكه از فروش شهر باران چقدر به مالك پيشين داماش رسيده بود و يا چگونه خروجي تيم شهر باران از رشت به تهران صادر شد در حالي كه خروار خروار شكايت مالي از اين تيم وجود داشت يك بحث است و اينكه تغيير نام هم نتوانســت هيچ دردي از آن باشگاه برطرف كند و سرانجام با كسر 6 امتياز و عدم اجازه شركت در نقل و انتقاالت ميان فصل، ‪4 3،‬ هفته زودتر از پايان بازيها شهر باران از ليگ كنارهگيري كرد بحثي ديگر. شهر بارانيها هم تغيير اسم دادند و هم تغيير مالكيت و هم تغيير مكان اما ثمري برايشــان نداشــت و در واقع هم پياز را خوردند و هم شالق و هم جريمه دادند!

امــا بشــنويد از داماشــي كه ســال گذشــته از رشــت در ليگ دســته دوم حضور پيــدا كرد و به مرحلــه نهايي ايــن بازيها هم راه يافــت و در چنــد گام پايانــي از صعود به ليگ دســته اول بــاز ماند. ايــن تيم در حقيقت هيچ ربطي به مجموعــه امير منصور آريا و داماش نداشته و امتياز رهپويان رضوانشهر دسته دومي سال گذشته خريداري شد و به اسم داماش گيالنيان تغيير نام داد و با طراحي پيراهن و لوگويي جديد (همان لوگويي كه در دستان آرش برهاني مشاهده ميكنيد!) در مسابقات شركت داده شــد و به همين دليل بود كه شكايت مديرعامل شــهرداري بندرعباس مبني بر اعمال كســر امتياز از داماش (به سبب محكوميت كســر امتياز داماش امير منصور آريا از سوي فيفا) به جايي نرسيد.

حاال بــا كمــال تعجــب ميبينيــم كــه در روز انتخــاب مربي بــراي تيــم دامــاش تهران كــه در اصــل همــان تيم ليگ اســتان تهــران داماش ايرانيان بوده كه توانســته به دســته ســوم كشــور راه پيــدا كنــد، آنها بــا پيراهني بــا طــرح و لوگويي كه رشــتيها براي تيــم نو بنيــان خود ســاختهاند در برابــر دوربينها ظاهر ميشــوند. و نكته آخر اينكه در ليگ دسته سوم امسال هم شهر باراني كه از دسته دوم سقوط كرده حضور دارد و هم داماش تهراني كه به دسته سوم صعود كرده. اگر سرگيجه گرفتيد خيلي جاي تعجب ندارد، فوتبال ما مدتهاست كه از اين سرگيجههاي خبري از هوش رفته و كسي هم ككش نميگزد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.