جاللي: هیچ وقت نتوانستم از بازیكنانم دو یا سه سال استفاده كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا اينكه ســه بازيكن تأثيرگذار پيــكان از اين تيم جدا شــدهاند و بودجه اين تيم كاهش محسوســي داشــته اما مجيد جاللي با همان انگيزه باال از تالش براي حضوري پرقدرت و با كيفيت ميگويد. مجيد جاللي، سرمربي پيكان درباره شــرايط فعلي پيكان توضيح ميدهد: «من نميتوانم جلوي اين اتفاق را بگيرم و طبيعتا يك مربي نميتواند براي بازيكن تعيين تكليف كند. اين شــرايطي است كه من ســالها با آن مواجه هستم و هيچوقت اين امكان وجود نداشت كه بتوانم از بازيكنانم دو يا سه سال استفاده كنم. در ابتداي همين فصل خيليها بازيكنان پيكان را نميشناختند اما آنها در پايان فصل تبديل به بازيكنان شناخته شدهاي شدند كه تيمهاي ديگر دنبال جذب آنها هستند.»

او همچنين تأكيد ميكنــد: «در فوتبال ايران االن مصرفكنندهها جلوتر از توليدكنندهها هستند، با اين حال ما تالش ميكنيم تا بازيكنان خوبي را جايگزين نفــرات از دســت داده كنيم. من و همكارانم هر روز مطالعــه ميكنيم تا بتوانيم نفرات خوبي را به پيكان بياوريم. مطمئن باشيد فصل آينده هم بسياري از تيمها دنبال بازيكنان پيكان خواهند بود. ما با وسواس زياد بازيكن خواهيم گرفت و در اين زمينه زياد مطالعه خواهيم كرد، چون فصل نقل و انتقاالت بسيار آشفته است. متأسفانه جوسازيهاي عجيبي صورت ميگيرد و روي يك بازيكن ۰۰2 ميليوني ۰۰8 ميليون تومان قيمت ميگذارند تا آنها را به باشگاهها بدهند.»

جاللــي درمورد اينكه پيــكان براي فصل آينده چنــد بازيكن جديد جذب خواهــد كرد، توضيح ميدهد: «فكر ميكنم هفت يا هشــت بازيكن جديد جذب كنيم. درصدد هســتيم تا يك تيم خوب را وارد ليگ كنيم و رســالت پيكان اين است كه هميشــه بهعنوان يك تيم ســازنده خودش را معرفي كرده است. شما ميبينيد كه كيانوش رحمتي از تيم ما به تيم نوجوانان ميرود و در آنجا فعاليت ميكند.»

ســرمربي پيكان درمورد اينكه كدام بازيكن جانشــين منشــا خواهد شد، ميگويــد: «گزينههاي مختلفي را مد نظر قرار دادهايــم و پنج بازيكن آفريقايي را بهعنــوان گزينه انتخاب كردهايم. آنها بايد آزمايش بدهند و در تمرينات حاضر شــوند كه چنين موضوعي را فعال قبول نكردهاند و ما در اين زمينه مشغول چانه زدن با آنها هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.