ويسي: از استقالل خوزستان حمايت كنند حاضرم برگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويســي سرمربي ســابق استقالل خوزستان كه ظاهرا پيشنهادي جدي از تيمهاي ليگ برتري ندارد، حاال به فكر بازگشت به اين تيم آبي اهوازي افتاده. ويســي درباره اينكه آيا مايل است بار ديگر هدايت اين تيم را بر عهده بگيرد، ميگويد: «اگر به اســتقالل خوزســتان كمك كنند مايلم هدايت تيم را بر عهده بگيرم به شرط اينكه از تيم و مجموعه حمايت كنند. االن كســي رغبت كار با استقالل ندارد چراكه وضعيتش مشخص نيست.»

ســرمربي فصل گذشته ســپاهان درباره مذاكراتــي كه بــا نفت تهــران بــراي قبول هدايــت اين تيم انجــام داده، توضيح ميدهد: «صحبتهايي با اين تيم انجام دادهام اما تكليف نفت هنوز مشخص نيســت. فدراسيون فوتبال بايد كارهــاي الزم را انجام دهــد و زماني كه اوضاع مرتب شد ميتوانم هدايت نفت را قبول كنم. پيش از مذاكره با نفت با چند تيم مذاكره كــردهام كه يكي از آنها تراكتورســازي بود اما حضور در اين تيم منتفي شــد.» عبدا... ويسي در رابطه با حذف اســتقالل خوزستان از ليگ قهرمانان آســيا، ميگويد: «استقالل خوزستان شــكل خوبي پيدا كرده. بازيكنان اين تيم سه، چهار سال اســت در كنار هم بازي ميكنند و رونــد خوبي را هم طي كردهاند. اگر اســتقالل خوزســتان اوضاع و احوال خوبي داشته باشد حرفهاي زيادي براي گفتــن دارد. آنها مانند تيمهاي استقالل، پرســپوليس و ذوبآهن به يك تيم قدرتمند تبديل شــدهاند و در فوتبال ايران صاحب عنوان هســتند. اگر مســووالن اســتان به اين تيم توجه كننــد آنها ميتوانند كماكان بــه رونــد موفقيتهاي خــود ادامه دهند. نبايد اجازه دهند اســتقالل خوزســتان از هم پاشيده شــود. آنها در آسيا خيلي خوب بازي كردند و آبرومندانه از اين مســابقات كنار رفتند.»

ويســي در مورد جدايي بازيكن و مربيان اين تيــم ادامه ميدهد: «ميدانــم بازيكنان و مربيان اين تيــم تصميم به جدايي دارند. واقعا حيف اســت اســتقالل خوزســتان به اين روز بيفتد. اميدوارم فكــري به حال تيم كنند. اين تيم هواداران خوبــي دارد و زماني كه قهرمان شد سه، چهار ميليون نفر خوشحال شدند. بايد تصميم خوبي در اســتقالل گرفته شــود. بايد در اســتان از اين تيم حمايت شود و براي آنها امكانات خوبي را فراهــم كنند. ميدانم اوضاع مناسب نيســت و تاكنون پولي را به بازيكنان ندادهاند، هنوز من از اين تيم طلبكار هســتم و اين براي استقالل كه قهرمان ايران شده بسيار بد است.»

سرمربي سابق استقالل خوزستان درباره اينكه گفته ميشود شايد اين تيم را بابت بدهي منطقــه آزاد اروند به خرمشــهر منتقل كنند، ميگويد: «اين جا به جايي در اســتان است و مشــكلي پيش نميآيد. همين كه اجازه ندهند از استان خارج شود بسيار خوب است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.