15 ميليون پاداش براي تيم بحرانزده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قبل از بازي استقالل خوزستان مقابل الهالل عربستان، خبر رسيده بود به اين تيم اهوازي پاداشي داده شد تا با روحيه باالتري مقابل حريف خود قرار بگيرد. اين حركت آن هم قبل از بازي برگشت مهم و حساس در قطر خيلي خــوب و قابل تقدير بود.

بــه صورتــي كــه همــه فكر ميكردند با اين اتفــاق روحيه اين تيــم بحرانزده از ايــن رو به آن رو ميشــود اما ظاهرا نــه تنها چنين تاثيري نداشــت بلكــه اثری عكس داشت چراكه براي تيمي كه حداقل 18 بازيكن در اختيار دارد، تنها 15 ميليون تومان پاداش در نظر گرفته شد.

اين 15 ميليون دردسر زيادي براي سرپرست و كادرفني تيم ايجاد كرده بــود چون آنها نميدانســتند پاداشــي كه از آن صحبت ميشــد و در همه رســانهها خبر آن منتشر شــده بود، چطور بايــد بين اعضاي تيم تقسيم شود. تيمي كه عالوه بر بازيكنانش، اعضاي ديگري هم همراه خود دارد. كادرفني، سرپرست، مدير رسانهاي تيم، پزشك، تداركات ...و

ايــن مبلــغ باعث شــد باز هم كادرفني از حق و حقوق خود بگذرد و تصميم بگيرد كــه 15 ميليون را بين بازيكنــان و 2 عضو تدارك تيم تقسيم كند.

البته در اين ميان ظاهرا بهمن روشنايي هم 5 ميليون ديگر به مبلغ پــاداش اضافه كرد تــا حداقل ۰2 ميليون بين بازيكنان تقســيم شود. به ايــن ترتيب بــه بازيكنان حدود هــزار ريال قطر و بــه تداركاتچيها هم حدود ۰۰5 ريال پرداخت شــد تا بلكه تيم با روحيــه بااليي مقابل الهالل عربســتان به ميدان برود اما اين مبلــغ كم باعث شــد خيلي از بازيكنان ناراحتتر شوند.

در نهايــت بــاز هم ســيروس پورموســوي بــا بازيكنانش صحبت كرد تا بــا انگيزه و روحيه باال مقابل الهالل به ميدان بروند و براي كسب پيروزي تالش كنند.

مســالهاي كــه البتــه بــه آن نرسيدند تا در نهايت شاهد شكست تيم و حذف از ليگ قهرمانان آســيا باشيم. استقالل خوزستان در نهايت به كار خــود در اين فصل پايان داد و ديــروز اعضاي تيم برگشــتند تا كارهــاي خود را بــراي انتخاب تيم جديد هر چه زودتر ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.