«بازنده سربلند» لقب سزاوار استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از حذف اســتقالل خوزســتان از مرحله يك هشــتم پاياني ليگ قهرمانان آسيا خيليها به اين تيم لقب «بازنده سربلند» دادند. لقبي كه واقعا برازنده اين تيم اهوازي است. آبيهاي خوزستان با تمام مشكالتي كه داشتند، در اولين تجربه حضورشان در ليگ قهرمانان آسيا توانستند شگفتيساز شوند و از دور گروهي رقابتها صعود كنند.

اين تيم در مرحله گروهي تنها يك شكســت خورد كه آن هم در قطر و مقابــل لخويا بود. مقابل تيمي كه 11 بازيكــن غير قطري دارد كه 8 نفر آنها با تغيير تابعيتشــان در تيم ملي قطر بازي ميكنند. اســتقالل خوزستان به راحتي به مرحله يك هشتم پاياني رسيد و حريف الهالل عربستان در اين دور از رقابتها شد. حريف تيمي كه بايد مقابل آن در كشور سوم بازي ميكردند. به همين دليل استقالل خوزستان به نسبت ديگر تيمهاي ايراني حاضر در اين مرحله كار سختتري داشت چون عمال نميتوانست ميزبان باشد. اين تيم در عمان از الهالل عربســتان ميزباني كرد اما در اين بازي كه هواداران عربستاني زيادي حضور داشــتند بدشانسي آوردند و در حالي كه يك بر صفر جلو بودند با حساب 2 بر يك شكست خوردند. دليل آن هم شايد چيزي نبود جز تمرين نكردن تيم. چراكه آبيهاي خوزســتان به خاطر بيپولــي بيش از يك هفته تمرين نكردند كه همين مساله باعث شد در نيمه دوم كم بياورند. به هر حال نتيجه طوري بود كه ميتوانســتند در دور برگشــت جبران كنند. آنها به قطر رفتند تا آماده بازي برگشت شــوند اما به دليل نداشتن زمين تمرين، مجبور شدند يك روز در پارك تمرين كنند كه در نهايت مبلغي رسيد و توانستند هم هتل را تغيير دهند و به جاي بهتري بروند و هم اينكه زمين تمرين بگيرند. در نهايت استقالل خوزستان با چند جلسه تمرين به مصاف الهالل عربستان رفت كه اين بار هم يك بر صفر و با گلي كه مهدي زبيدي ســاخت و آلويس نانگ به ثمر رساند از حريف پيش افتاد اما اين بار طولي نكشيد كه بازي به تساوي كشــيده شد. بعد از آن هم خيلي تالش كردند كه يك گل ديگر بزنند تا بلكه بتوانند شــانس خود را براي صعود باال ببرند اما روي يك ضدحمله گل دوم را خوردند تا از دور مســابقات حذف شوند. البته حذفي آبرومندانه، آن هم مقابل تيمي كه پرافتخارترين و متمولترين تيم آسيا به حساب ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.