پورموسوي: آبرومندانه حذف شديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيروس پورموسوي سرمربي اســتقالل خوزستان با وجود اينكه تيمش را براي برد به ميدان فرســتاده بود اما از شكســت ناراحت نبود و به تمجيد از عملكرد بازيكنانش پرداخت: «خيلي آبرومندانه از مســابقات آســيايي حذف شــديم. رقابتهايي كه اســتقالل خوزســتان براي نخســتين بار در آن حضور داشت و كسي اصال فكر نميكــرد ما بتوانيم از مرحله گروهي صعود كنيم. به غيرت و شــرف بازيكنانم درود ميفرســتم كه با قلب خود بــازي كردند؛ خدا را شــكر بازيكنانم در مقابل تمام مشكالت خم نشدند و مردانه ايستادند.»

پورموســوي دربــاره باخــت بــه الهالل عربســتان ادامــه ميدهــد: «شكســت برابر بزرگترين تيم آسيا براي ما سرشكستگي ندارد و ديديد بازيكنان ما در هر دو مســابقه با غرور بازي كردند كه توانستيم در هر دو بازي گلهاي اول را بزنيم. مطمئنم الهالل ميتواند فيناليســت ليگ قهرمانان آسيا شود و ما مقابل تيم فيناليست نتيجه را واگذار كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.