تارتار: در نقل و انتقاالت دنبال نامها نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تارتار، ســرمربي پــارس جنوبي درباره شــرايط ايــن تيم در نقــل و انتقاالت توضيح ميدهد: «بر اســاس فهرســتي كه از بازيكنــان مورد نياز خود بــراي ليگ هفدهم تهيه كردهايم، باشــگاه مذاكره با اين نفرات را آغاز كرده اســت. واقعيت اين اســت كه ما به دنبال نامها نيســتيم و كيفيــت بازي برايمان اهميــت دارد. قطعــا نفراتــي را بــه خدمت ميگيريم كــه به درد تيم مــان بخورند و در تاكتيك تيــم بگنجند.» تارتــار درباره آينده تيمش ميگويد: «هدف ما اين است كه جايگاه مناسبي را در ليگ هفدهم به دست آوريم. در اين راه روي كمك هواداران خوبمان حســاب كردهايم و انشاءا... بتوانيم نتايجي در خور اين مردم خوب كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.