اختالف شفيعي با تراكتور سر چيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع تراكتورســازي بر سر مسائل مالي با مســووالن اين باشــگاه به اختالف خورده است. روز دوشنبه خالد شفيعي مدافع تراكتورسازي به ديدار مصطفي آجورلو رفت تا درباره شرايطش با اين باشگاه صحبت كند. در اين جلسه دو طرف به توافق نرســيدند و درنهايت ماجــرا به اينجا كشيده شد كه شــفيعي در مصاحبه از هواداران براي خداحافظي و جدايــي رخصت گرفت. بعد از آن مســووالن تراكتورسازي اعالم كردند دليل عــدم توافق با شــفيعي پيشــنهاد 1/5 ميليارد توماني بوده است كه شفيعي براي تمديد قرارداد به آنها داده اســت. اين مساله را اما مدافع فصل قبل سرخپوشان تكذيب و اعالم كرد هيچ مبلغي براي فصل آينده به باشگاه نداده و فقط خواهان مطالبات گذشتهاش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.