قراردادنقيزاده با پارس در انتظار خونه به خونه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پــارس جنوبــي فعاليتهــاي نقــل و انتقاالتــياش را شــروع كرده و در اين راســتا بــا ميثم نقي زاده، بازيكن خونــه به خونه بابل، به توافق رســيده اســت. نقي زاده در اين رابطه توضيح ميدهد: «صحبتهاي اوليه با اين باشگاه صورت گرفته اســت اما تا اين لحظه حضور من در اين تيم قطعي نشده است. درحال حاضر من حدود ۰5 درصد از مطالباتم از باشــگاه خونه به خونه را دريافت كردم. به هرحال طبيعي اســت كه بعد از تســويه مالــي با اين باشــگاه، براي فعاليتم در فصل هفدهم، اقــدام كنم.» هافبك تيــم فوتبال خونه به خونــه تأكيد ميكند: «در فصلي كه گذشــت ما عملكرد خوبي داشتيم اما حاال وضعيت تيمداري خونه به خونه براي فصل آتي اصال مشخص نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.