كياني در تراكتورسازي دورقمي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي كياني كــه چند روز قبل قراردادش را با باشــگاه تراكتورســازي تمديــد كرد، براي دهمين ســال متوالي پيراهن ايــن تيم را برتن ميكنــد تا ســومين بازيكن در تاريــخ تراكتور باشد كه سالهاي حضورش در اين تيم دورقمي ميشــود. پيش از كياني، عليرضا پژمان و ناصر ساعي سابقه يك دهه بازي در تيم تراكتورسازي تبريز را داشــتهاند. عليرضا پژمان در سال 71 به تيم تراكتورســازي تبريز پيوســت و تا سال 81 در اين تيم حضور داشــت. ناصر ساعي نيز سال 73 به تيم تراكتورســازي پيوسته و در سال 85 در تيم تراكتورسازي نوين از فوتبال خداحافظي كرد. البته ســاعي در حد فاصل اين سالها يك فصل براي تيم پيام مشــهد و دو فصل هم براي ماشينسازي بازي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.