توهم سعوديها: مسووالن ايراني با ما بدرفتاري كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعوديها كه خودشــان دوحه را براي ميزباني از نماينده كشــورمان انتخاب كرده بودند با جوسازي و ادعاهاي واهي دوباره عليه كشــورمان صحبت كردند و مســووالن برگزار كننده بازي با اســتقالل خوزستان را افــرادي با اصالت ايراني دانســتند كه با آنها بد رفتاري كردند. روزنامه الرياض مدعي شــد و نوشــت: «در دوحه افرادي كه اصالت ايراني داشــتند براي برگزاري بازي الهالل با اســتقالل خوزستان انتخاب شده بودند. تفتيشهاي آنها از هواداران سعودي باعث به سختي افتادن و رنج آنها شد اما اين افراد در مقابل با ايرانيها با تساهل رفتار ميكردند. اين اتفاقات درحالي بود كه الهالل در اين بازي ميزبان بود. اين افرادي كه اصالت ايراني داشــتند با كاروان الهالل بدترين رفتار را كردند زيرا با آنها درباره امور سياسي بحث ميكردند و نظرشان را به الهالليها ميگفتند و تالش ميكردند تا كاروان الهالل را تحريك كنند و از فضاي بازي دور كنند!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.