تمديد قرارداد سرمربي آرژانتيني الهالل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رامون دياز سرمربي آرژانتيني در اولين سال حضور روي نيمكت الهالل موفق شد به ناكاميهاي چند ساله اين باشگاه در كسب عناوين قهرماني پايان داده و هر دو جام معتبر داخلي عربستان را به دست آورد تا طرفداران الهالل بار ديگر از زير ســايه تيمهاي مطرح شهر جده (االهلي و االتحاد) خارج شوند. دياز همچنين در ليگ قهرمانان آسيا هم موفق شد با عبور از سد استقالل خوزستان شاگردانش را به جمع تيمهاي حاضر در مرحله يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان برساند تا يكي از مدعيان اصلي قهرماني اين فصل لقب بگيرد. پيرو اين عملكرد خيرهكننده و همچنين ارائه پيشــنهادهای وسوسهكننده به مربي آرژانتيني ســران متمول باشگاه الهالل دست به كار شده و با باالبردن دستمزد دياز موفق شدند او را براي يك فصل ديگر در الهالل حفظ كنند. اين مربي سرشناس آرژانتيني در مراسمي خاص در حضور رييس باشگاه الهالل و دستيار خود قرارداد جديد را امضا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.