نجفي: مقابل نساجي بازي نخواهيم كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا حكــم كميتــه اســتيناف فدراســيون فوتبال و تصميم سازمان ليگ قرار اســت ديــدار معوقه هفته بيستوهشــتم تيمهاي خونهبهخونه بابل و نســاجي قائمشهر كه به دليل درگيري هــواداران دو تيم نيمهكاره مانده بود، امروز (پنجشــنبه) ساعت 21:3۰ در ورزشــگاه شهيد كشوري شهر تهران و بدون حضور تماشاگران برگزار شود. مهران نجفي، مربي تيم خونــه به خونه، در خصوص اينكه آيا اين تيم در اين ديدار شركت خواهد كــرد يا خير، ميگويد: «تا اين لحظه تصميم باشــگاه بر اين اســت كه در اين ديدار شــركت نكنيم، چون اصال بازيكنــي نداريــم كــه در اين بازي به ميــدان برويم. فدراســيون فقط ميخواهــد بگويد بازيهــا را تمام كرده اســت. اگر ميخواســتند اين ديــدار را برگزار كنند بايــد قبل از اتمام مســابقات اين كار را ميكردند نه االن.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.