تمديد قرارداد ميثاقيان با سياه جامگان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي فصل پيش مشــهديها ديروز(پنج شنبه) مذاكرات خود را با مسووالن ســياه جامگان نهايي كرد و قرارداد خود را با اين تيم به امضا رساند. اكبر ميثاقيان كه در ميانههاي ليگ شانزدهم روي نيمكت سياه جامگان نشسته بود و در نهايت موفق شد اين تيم را با توجه به شرايط نامساعدش در ليگ برتر نگه دارد ديروز (پنج شنبه) و پس از مدتي مذاكره با مسووالن تيم سياه جامگان با اين تيم به توافق رسيد و قرارداد خود را با اين تيم تمديد كرد تا فصل هجدهم ليگ برتر را روي نيمكت اين تيم بگذراند. البته از مدتي پيش خبرهايي درباره موافقت ضمني ميثاقيان با ســياه جامگانيها شــنيده ميشد كه ديروز باشگاه به طور رسمي تمديد قرارداد با سرمربياش به مدت يكسال را اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.