تراكتور در انتظار تعيين تكليف توسط فيفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از اينكه فدراســيون فوتبال اعالم كرد باشگاه تراكتورسازي پس از پايان مهلت قانوني نقل و انتقاالت ميتواند 3 بازيكن آزاد را به خدمت بگيرد، نقل قولهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شد. بررسي شواهد در اين باره نشان ميداد پنجره نقل و انتقاالتي تراكتور حتي بعد از پايان مهلت قانوني نقل و انتقاالت هم باز نميشود و اين پنجره تا نيمفصل بسته ميماند. مسائل ايجاد شده سبب شد تا فدراسيون فوتبال با ارسال نامهاي به فدراسيون جهاني فوتبال درباره موضوع جذب 3 بازيكن آزاد توســط تراكتور اســتعالم بگيرد. رونوشت اين نامه به باشگاه تراكتور نيز ارسال شده و حاال مسووالن باشگاه تبريزي در انتظار جواب فيفا هستند تا بتوانند براي فصل هفدهم فوتبال ايران با بازيكنان مورد نظرشان وارد مذاكره شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.