بيتسعيد: هنر پورموسوي بود كه تا اين مرحله پيش رفتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسن بيتسعيد مهاجم اســتقالل خوزستان از اينكه تيمش توانست به خوبي بجنگد خيلي خوشحال اســت و درباره شكست مقابل الهالل عربستان ميگويد: «بازي سختي بود و الهالل يكي از بهترين تيمهاي آسياست. با تمام نداريها آمديم و جنگيديم. براي برد و صعود به زمين رفتيم اما قســمت نبود به مرحله بعدي برويم. خدا را شــكر كه سالم از اين بازي بيرون آمديم. فصل خوبي بود ولي حيف از نظر مالي مشــكل داشــتيم. آقاي پورموســوي با اين مشكالت تيم را جمع كرد و هنر او بود كه تا االن خوب پيش رفتيم. متاسفانه برابر الهالل باختيم اما خدا را شــكر سربلند از زمين بيرون آمديم. بچهها نمره قبولي گرفتند هر چند شرمنده مردم ايران شديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.