تابش: حاجیصفي در سپاهان ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود تابش دربــاره وضعيت ســپاهان در فصــل نقــل و انتقاالت ميگويــد: «بازيكنانــي مثل شــاهين ثاقبي و سياوش يزداني را جذب كرديم و درصدد هســتيم ديگر بازيكنان مورد نظــر كرانچار را هم جــذب كنيم.» او درباره بحث پيوســتن ساسان انصاري به ســپاهان تأكيد ميكنــد: «ترجيح ميدهيم تا زماني كه حضور بازيكني در سپاهان قطعي نشود صحبتي نكنيم.» قائممقام باشگاه ســپاهان درخصوص وضعيت احسان حاجیصفي و احتمال مانــدن يــا جدايي او تأكيــد ميكند: «حاجیصفي كاپيتان متعصب سپاهان اســت كه هميشه تعصب خودش را به سپاهان نشان داده است. مشكلي براي ماندن او در سپاهان وجود ندارد و اين بازيكن در تيم ما ميماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.