ابراهيمي به سپيدرود پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين ابراهيمي بازيكن پيشين ماشينسازي تبريز، به سپيدرود رشت پيوســت. ابراهيمي پــس از مذاكره با مسووالن تيم فوتبال سپيدرود رشت به اين باشگاه پيوست تا فصل آينده ليگ برتر در اين تيم توپ بزند. او كه فوتبال خود را از پايههاي پگاه آغاز كرد سابقه حضور در ليگ برتر بــا تيمهاي پگاه، داماش، نفت تهران، فوالد خوزستان و ماشينسازي تبريز را در كارنامه دارد. پويا نزهتي هم قراردادش را با اين تيم براي يك فصل ديگر تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.