پای ثابت بازی های ایران در قطر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصوير با وجود تكراري بودنش، جذابيتهاي خود را هنوز از دست نداده است. تصوير يكي از هموطنانمان كه از سالها پيش در قطر ســكونت دارد و در اين سالها هيچكدام از مســابقههاي ورزشي تيمهاي ايراني در اين كشور را از دست نداده است. جالب اينكه در همه مسابقهها هم با همين لباسهايي كه از پرچم ايران دوخته شده، به ورزشگاه ميرود. آخرين بار، سهشنبه شب بود كه اين هوادار همراه با ديگر ايرانيهاي حاضر در قطر به ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه رفت و با همان شكل و شمايل متفاوت و هميشگياش 90 دقيقه پرسپوليس را تشويق كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.