دورافتادهترین زمين ورزشي جهان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«آيا اين دورافتادهترين زمين ورزشي جهان است؟» اين نخستين پرسشي است كه با ديدن چنين زميني در ذهنمان نقش ميبندد و البته پاسخي برايش نيست. اين زمين ورزشي در مالزي ايجاد شده و عكسش را هم يك هواپيماي بدون سرنشين متعلق به يك معلم اهل مالزي گرفته است. اين زمين جادويي در ميان جنگلهاي متراكم مالزي و در مكاني واقع شده است كه از آنجا تا نزديكترين آبادي، بايد 3 ساعت رانندگي كرد. در اين منطقه كه ناباوان نام دارد، زمين فوتســالي بنا شــده كه كودكان مدرسهاي كه در آن حوالي قرار دارد، از آن استفاده و آنجا بازي ميكنند. حال آنكه رسيدن به اين زمين اصال آسان نيست و اين كودكان بايد مسيري پر پيچ و خم را از روي تپههاي مجاور طي كنند تا به زمين بازي برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.