خانه امن ایرانيها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرمان ليگ برتر، تنها بازمانده قطر در ليگ قهرمانان آســيا را كنار زد تا خودش تنها تيــم ايراني حاضر در مرحله يك چهــارم نهايي اين رقابتها باشــد. جالب اينكه پرســپوليس صعودش را در ورزشــگاهي جشن گرفت كه پيش از اين دو پيروزي مهم و تاريخي ديگر در آنجا براي فوتبال ايران رقم خورده بود. نخستين پيروزي تاريخي ايران در ورزشگاه جاسم بن حمد شــهر دوحه، در بازي چهار ســال پيش تيمملي مقابل قطر در خرداد سال 92 و در حساسترين برهه از رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2014 ثبت شد. تيمملي كه براي رسيدن به جام جهاني برزيل بايد در سه ديدار باقيمانده خود مقابل قطر، لبنان و كرهجنوبي به پيروزي ميرســيد، در نخســتين بازي از ســهگانه دشوار خود در ورزشگاه جاسم بن حمد با تك گل رضا قوچاننژاد عنابيها را شكســت داد و در ادامه با تكرار اين پيروزي مقابل لبنان و كرهجنوبي، صعودي تاريخي به جام جهاني داشت. دومين پيروزي فراموش نشدني فوتبال ما در ورزشگاه جاسم بن حمد، به چند ماه پيش و بازي فروردين ماه تيمملي مقابل قطــر در رقابتهاي جام جهاني 2018 مربوط ميشود. تيمملي كشورمان كه اين بار بر خالف چهار سال قبل در مرحله مقدماتي از ثبات خوبي برخوردار اســت، تا پيش از بازي با قطر صدرنشــين گروه خود بود و براي تثبيت اين جايگاه و افزايش شــانس صعــود، نياز به شكست دادن قطريها در خاك خودشان داشت. اتفاقــي كه با پيروزي و با تــك گل مهدي طارمي به دســت آمد و تيمملي با غلبه يك بر صفر مقابل قطر و سپس شكســت دادن چين با همين نتيجه در تهران، حــاال در يك قدمي صعود به جــام جهاني قرار گرفته اســت. صعودي كه ميتوانــد در 22 خردادماه جاري قطعي شود. ســومين پيروزي تاريخي فوتبال ايران در ورزشــگاه جاســم بن حمد شــهر دوحه كه ورزشگاه اختصاصي باشگاه السد قطر هم محسوب ميشود، سهشنبه شب همين هفته رقم خورد. جايي كه پرسپوليس موفق شد در يك نبرد سخت و طاقتفرسا با ارائه يك بازي خوب و منطقي و به لطف گل به خودي چيكو فلورس مدافع اســپانيايي لخويا، در مجموع دو ديدار رفت و برگشت به پيروزي يك بر صفر برســد و براي نخســتين بار به جمع هشت تيم پاياني ليگ قهرمانان آسيا صعود كند. اتفاق مهمي كه البته سختيهاي پيشروي پرسپوليس را دوچندان كرده امــا ميتواند اين تيم را به افتخاري تازه برساند. فوتبال ايران در چهار سال اخير موفق شده در كسب ســه برد تاريخي و سرنوشتســاز كه هر سه با نتيجه يك بر صفر و در ورزشــگاه جاسم بن حمد شهر دوحه رقم خورده، ســهگانهاش را تكميل كند و از ورزشگاه خانگي و البته خوشيمن الســد، خانهاي امن بســازد براي خودش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.