از خود گذشته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهدي طارمــي اگر طارمي يــك هفته پيش بــود، آن ضربه سرنوشتســاز را خودش ميزد و ديگر الزم نبود پرسپوليس با گل بــه خودي چيكو فلورس از لخويا پيش بيفتد. او البته برابر لخويا هم بهترين بازيكن زمين لقب گرفت اما نه فقط به خاطر گلــي كه پايهاش را ريخت. طارمي روي حركت انفجاري وحيد اميري كه لب خط طولي با ســر مانع اوت شدن توپ شده بود و ســپس آقاي گل را راه انداخت، بعد از يك پيشروي منطقي، از خودگذشتگي كرد و توپ را به هواي كامل كردن كار اميري به او پاس داد. توپ اما بــه جاي وحيد به فلورس رســيد و اين مدافع كه رو بــه دروازه خودي حركــت ميكرد به اشــتباه دروازه لخويا را گشود. چشمگيرتر از اين از خودگذشتگي كه طارمي را بيشتر از هميشــه با برنامههاي تيمي پرسپوليس هماهنگ كرده بود، اعتماد به نفس از دست رفته اين مهاجم مليپوش بود. به نظر ميرســيد انتقادها و فشــارها بعد از هدر دادن پنالتي بازي رفت برابر لخويا روي طارمي تاثير منفي گذاشــته كه اگر جــز اين بود، او در دقيقه 23 به جــاي اينكه در موقعيت تك به تك با قاســم برهان توپ را به قصد گلسازي به اميري پاس بدهــد، خودش يــا دروازهبان لخويا را دريبــل ميكرد و يا در همان موقعيت تك به تــك، به توپ ضربه ميزد. طارمي يكي دو موقعيت ديگر هم داشت كه به خاطر كمبود اعتماد به نفس از دستشان داد. بايد اعتراف كرد كه طارمي، ديگر آن طارمي قبل نيست براي فرار از انتقادها، ترجيح ميدهد پاس بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.