فهرست سیاه و سفید

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيامهاي تبريك كارلوس كيروش به برانكو هم سوژهاي شده! االن هر وقت پرسپوليس قهرمان ميشــود يا مسابقه آسيايي را ميبرد يا به گروه بعد صعــود ميكند، شــاهد اين هســتيم كه كارلوس كيروش يك پيام تبريكي ميفرســتد كه كامال هم مشــخص است براي خالي نبودن عريضه ارسال شده و مشخصا از سر دل نيست! در زير نمونههايــي از پيامهاي تبريك كارلوس كــيروش براي برانكــو و بعد هــم نمونهاي از پيامهــاي كارلوس كيروش براي آنهايي كه در ليست ســفيد قلبي اســتاد جاي دارند را درج ميكنيم. برانكو، كسب مقام قهرماني تيم پرسپوليس در ليگ برتر را تبريك ميگويم! از طــرف ا. ك. ت. م. ف. ب. ج. ا. ا(اعضــاي كادرفني تيم ملي فوتبال بزرگساالن جمهوري اسالمي ايران) يا صعود تيــم پرســپوليس به دور بعــدي ليگ قهرمانان آسيا مبارك! از طرف جمعي از كسبه محل

حاال براي علیرضا منصوریان:

علي جان! طراحي، نصــب و افتتاح غرورمندانه يك دســتگاه يخ خردكن مخصوص نوشابههاي ليوانــي در رســتوان جديدت را كــه به همت متخصصان توانمند داخلي صورت گرفت تبريك گفته، براي تو و رستورانت صميمانهترين آرزوها را دارم. اميد است كه مردم و هواداران تيم ملي بدانند كه رســتوران تو مورد تاييد من اســت ! دلم براي خوردن بندري با قارچ و پنير لك زده. امضا كارلوس كیروش، عقاب شبهاي ليسبون يا براي عادل فردوسي پور: جنــاب آقاي عادل كيروشــيپور! اي بزرگمرد عرصه رســانه! تولد پسرخاله ابوي بزرگوار را به شــما، خانواده و خود فرد بــه دنيا آمده تبريك گفته، اميدوارم صد ساله شود. عمو کارلوس

یا براي اکبر میثاقیان:

اكبــر جــووون! دادا! از طريق هميــن تريبون جدايي شــما از تيم قبلي و پيوســتنت به تيم بعدي را تبريك گفته همــه رقمه در خدمتيم! مرد نديدم رو دســتت! درد و بالت بخوره توي سر زوبل و ژوزه مانوئل! تيم خواستي سوت بزن خودم تــو پرتغال برات رديــف كنم بري جاي وينگادا بشيني تيم رو هدايت كني! قربون تو رفيق روزاي دست تنگي كارلوس!

یا براي علي کفاشیان:

با ســالم، ازدواج مجدد يكــي از اعضاي فاميل را بــه بعضيا كه مرام و معرفــت ندارند تبريك ميگويم!قبال بيشتر دوست داشتم! سلطان معرفت كارلوس خان!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.