دوگاري: توتي اسطوره نيست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خداحافظي فرانچســكو توتي از آن اتفاقهايي بود كه هيچكس نتوانســت ناديدهاش بگيرد. اتفاقي كه انگار حتي كسي انتظار رخ دادنش را هم نداشت كه بــه يكباره همه بزرگان دنيــاي فوتبال در ســتايش او واژهها گفتد و نوشــتند و مطالبه هواداران توتي هم اين بود كه شانس تماشاي بازيهايش را از آنهــا نگيرد.توتي امــا در ميان دلتنگي همه هواداران و اســطورههاي فوتبال، رفت و تنها كســي كه عليه او موضع گرفت، كريستوف دوگاري بود. همان مهاجمي كه از سال 1994 تا 2000 ميالدي پيراهن تيمملي فرانسه را به تن داشت و در 55 بازي ملياش، تنها 8 گل به ثمر رساند. جالــب اينكه او ادعا كرده فرانچســكو توتي را به خاطــر تعداد كم عناوين قهرمانياش، نميتوان در ميان اسطورههاي دنياي فوتبال قرار داد. دوگاري 45 ســاله كه خودش يك فصل با ميالن در ســريآ بازي كرده و با فرانسه فاتح جام جهاني 1998 و يورو 2000 شــده، درباره اســطوره رميها گفته: «من نميتوانم توتي را در ميان اساطير قرار دهم. اگر او بازيكن قدرتمندي بود، رم تنها يك قهرماني در سريآ به دست نميآورد. يك اسطوره عناوين خيلي بيشتري را فتح ميكند. البته كه در مورد يك بازيكن باشگاهي بزرگ صحبت ميكنيم. توتي يك داستان عاشقانه است كه اگر چه گلهاي زيادي به ثمر رسانده اما نميتوانم او را در جمع بهترين بازيكنان قرار دهم. درست اســت كه قهرمان جام جهاني شــده اما رهبر تيم نبود و خيلي بازي نكرد. او هرگز به طور كامال شــفاف نگفته كه نخواســت از رم جدا شود يا هرگز پيشنهاد جالبي دريافت نكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.