روسها به زبان انگليسي تن دادند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مخالفتهاي ناتمام به ميزباني روســيه از جام جهاني 2018 انگار انگيزهاي شــد براي روسها كــه براي پذيرايــي از ميهمانهاي جــام جهاني و جام كنفدراســيونها، همه داشتههايشان را خرج كنند. مهمترين اقدام هم شايد تجهيز شــهرهاي ميزبان به زبان انگليســي بود چرا كــه روسها به خاطر تعصبشــان به زبان مادري و همچنين دشــمني ديرينه بــا آمريكا، با زبان انگليســي هم غريبهاند اما به خاطر جام كنفدراسيونها و جام جهاني به آن تن دادهاند. اينطور كه حميد بوالتوف رييس بخش حمل و نقل شــهرداري مسكو گفته، با توجه در پيش بودن جام كنفدراسيونها، صندوقداران مسلط به زبان انگليسي در متروي اين شهر فعال شدهاند. اين افراد پس از گذراندن دورههاي آموزشي جهت ارائه خدماتي بهتر به ميهمانان جام كنفدراسيونها در ۶7 ايستگاه متروي شهر مسكو مستقر شدند. بنا بر اعالم بوالتوف 109 صندوقدار در ۶7 ايســتگاه متروي مسكو با حضور افراد مسلط به زبان انگليســي آماده ارائه خدمات به ميهمانان خارجي جام كنفدراســيونهاي 2017 خواهند بود. در مجمــوع 0۶3 نفر براي همكاري با هواداران خارجي فوتبال در متروي مســكو با تســلط به زبان انگليسي در بخشهاي صندوقها و چت زنده فعاليت ميكنند. خبر ديگر از روسيه اينكه استفاده از اينترنت وايفاي در متروي سنپترزبورگ در زمان برگزاري ديدارهاي جام كنفدراســيونها رايگان است. پراووبرژنوم اولين ايستگاه متروي سن پترزبورگ است كه در آن استفاده رايگان اينترنت وايفاي مهيا شده اســت. با توجه به اينكه هم ميزباني بازي افتتاحيه و هم فينال جام كنفدراســيونهاي 2017 و جام جهاني 2018 به سنپترزبورگ سپرده شده، اين شهر در حال حاضر مهمترين شهر روسيه به شمار ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.