مجسمههاي جنجالي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

همين چند وقت پيش بود كه ســرديس رونالــدو را اروپاييها بهانه كردند براي خندههايشــان. در مراســم تغيير نام فرودگاه ماديرا به فرودگاه كريســتيانو رونالدو، از مجســمه رونالدو كه توسط امانوئل سانتوس ساخته شــده بود، رونمايي شــد اما اين مجسمه به دليل شبيه نبودنش به فوق ستاره پرتغالي رئال، حسابي جنجال به پا كرد. جالب اينكه حاال اين مجسمه يك شريك هم پيدا كرده است. همان مجسمهســاز معروفي كه دو ماه پيش از مجســمه عجيب و غريب رونالدو رونمايي كرده بود، اين بار به ســراغ گرت بيل رفته است. او به ســفارش يك كمپاني ولزي سرديسي از گرت بيل ساخته كه هم اكنون در شعبه مركزي اين كمپاني در كارديف كه زادگاه گرت بيل هم هســت، قرار دارد. البته در مقايســه با مجسمه رونالدو، مجسمه گرت بيل كمي بهتر طراحي شــده و شــباهت بيشتري هم به فوق ستاره ولزي دارد؛ اگر چه آن هم مورد انتقاد قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.