«نه» به كاپيتان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پاســخ منفي برانكو به محســن بنگر كه خواهان تمديد قراردادش شــده بود، درشتترين تيتر روزنامه يك ســال پيش بود و چاشني آن، توافق با سيدجالل و شــجاع و كنعانيزادگان. همزمان، از خانه تكاني استقالليها نوشتيم و اينكه منصوريان، رحمتي را براي تيمش نميخواهد. رييس فدراســيون جهاني وزنهبرداري گفته بود كه اين رشــته ورزشــي بدون ايران پيش نميرود و بنا هــم در ميان همه گاليههايش، از كارلوس كيروش حمايت كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.