آرسنال یا ونگر؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كاريكاتوريست مشهور اردني يك بار ديگر به سراغ موضوع مورد عالقه خود يعني ونگر و داســتانهايش در آرســنال رفته اســت. تا همين چند روز پيش وقتي آرســنال هنوز جام حذفي انگلســتان را باالي ســر نبرده بود، زمزمههاي جدايي آرســن ونگر را كه هواداران لندني ديگر حاضر به تحملش نبودند، هر روز ميشــنيديم. خود ونگر هم انگار به اين جدايي راضي شــده بود كه قهرماني در جام حذفي بــه يكباره همه چيز را عوض كرد. حاال در آرســنال، همه از تمديد دو ســاله قرارداد ونگــر ميگويند و با اين تغيير ناگهانــي، بهترين بهانه را دادهاند دســت عمــر موماني، كاريكاتوريست اردني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.