اخراج عجيب مربي چيني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كونگ لينگ هوي چينــي، قهرمان پينگپنگ در دو دوره المپيك كه در مسابقات قهرماني جهان بهعنوان مربي حاضر شده بود، به دليل شكايت كازينو يك هتل در ســنگاپور از بازيها اخراج و به خانهاش فرســتاده شد. كونگ در المپيك آتالنتا 199۶ و سيدني 2000 مدال طال گرفتــه و در بازيهاي قهرمانــي جهان بهعنوان مربي تيم بانوان چين حاضر شده بود. طبق راي دادگاه، اين ورزشــكار 41 ساله يك ميليون دالر پــول به كازينوي هتل مارينا بدهكار بود كه تنها 545 هــزار دالر آن را پرداخت كــرده. حال آنكه در قانون چين، شرطبندي ممنوع است. مسووالن فدراســيون جهاني تنيس در بيانيهاي اعالم كردند: «انجمن تنيس روي ميز چين بالفاصله بعد از شكايت، با لينگ هوي تماس گرفته و بعد از پيگيريها تصميــم گرفت او را تعليق كند و به چين بازگرداند.» انجمن تنيس روي ميز چين هم اعالم كرد كه شديدا با رفتارهاي خارج از عرف ورزشكاران برخورد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.