تعطيلي موزه محمدعلي كلي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي جذب شــدن به محمدعلي كلي نيازي نيست حتما هوادار او يا رشته ورزشياش باشي اما پرســش اين است كه چطور ميشود نام محمدعلي كلي در ميان باشد و كسي جذب نشود كه حاال به خاطر ازدحام جمعيت، تصميم به تعطيلي موزه خانه كودكي اين آمريكايي مسلمان گرفتهاند؟ اين تازهترين تصميم مالكان خانه كودكي اسطوره بوكس دنيا است كه تصميم گرفتهاند اين خانه را تعطيل كنند. خانه كودكــي محمدعلي در كنتاكي آمريكا را دو مالك آن مدتهاســت تبديــل به موزه كردهاند اما به دليل ازدحام جمعيتي كه روزانه براي تماشاي اين خانه مراجعه ميكنند، به تازگي تصميم گرفتهاند آن را تعطيل كنند و وسايل اين خانه را به خانواده كلي برگردانند. اينطور كه رســانههاي آمريكايي گزارش دادهاند، روزانه نزديك به 10 هزار نفر براي تماشــاي خانهاي كه بزرگترين بوكسور تاريخ در آن متولد و بزرگ شــد، مراجعه ميكنند، در حالي كه مسووالن اين موزه توان سرويسدهي به اين جمعيت را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.