واليبال و فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شبكه ورزش ساعت 12 امروز بازي مكزيك و سنگال در جام جهاني زير 20 ســال را پخش ميكند و ســاعت 15:30 هــم بازي جوانان فرانسه و ايتاليا در همين رقابتها را روي آنتن ميبرد. فردا اما نوبت بازيهاي ليگ جهاني واليبال اســت و شــبكه ورزش بعد از پخش فرانسه- بلغارستان در ســاعت ،17:40 بازي برزيل و لهستان را هم ساعت 19:30 پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.