27 خرداد شروع تمرینات استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تاريــخ آغــاز تمرينات اســتقلال براي حضــور در هفدهميــن دوره رقابتهاي ليگ برتر مشــخص شــد. با توجه به برنامهاي كه عليرضا منصوريان به باشــگاه ارائه داده است، آبي پوشــان از روز 2۷ خرداد تمرينات خود را براي فصل جديــد آغاز ميكنند. همچنين آبيپوشــان قطعا يك اردوي خارج از كشــور را هــم در دوران بدنســازي تجربه ميكنند. اردويي كه هنوز محل آن به درستي مشخص نشده اســت اما گفته ميشــود امكان اينكه اين تيم همچون ســال گذشــته اردوي خود را در كشــور ارمنستان برگزار كند زياد است. استقلال فصل گذشــته با فراز و نشيبهايي همراه بود و در نهايت در ليگ برتر موفق شد با كسب عنوان نايب قهرماني سهميه مستقيم حضور در ليگ قهرمانان آسيا را به دست آورد. اين تيم در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا هم از گــروه مقدماتي صعود كــرد اما در مرحله يك هشتم نهايي در مجموع دو ديدار رفت و برگشت مغلوب العين امارات شد تا از راهيابي به جمع 8 تيم برتر آسيا باز بماند.

بعد از باخت استقلال مقابل العين شكل صحبت كردن منصوريان هم تغيير كرد و در حالــي كه ميگفت با هميــن بازيكنان جوان ادامه ميدهــد اما در مصاحبه اخيرش به اين نكته اشاره كرد كه به چند بازيكن بينالمللي نياز دارد. بايد ديد استقلال دور جديدتمرينات خود را با چه بازيكناني آغاز ميكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.