فریبا: 3 روز دیگر هم از خانه بیرون نميروم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بهتــاش فريبا دربــاره باخت اســتقلال به العيــن اينطور حرف ميزنــد: «بايد بگويم تيمــي كه بــا 5 گل اختلاف ميبــازد از نظر من هيچ توضيــح فني ندارد. من نميدانم اين صحبتهايم توضيح است يا توجيه ولي وظيفه دارم مســائلي را عنوان كنــم. وقتي تيم ما 4 هافبك وســط دارد كه 3 نفــر از آنها نبودند و يك نفر هم در دقيقه 20 بازي دچار مصدوميت ميشود عملا خلع ســلاح خواهد شد. واي به حال تيمي كه كارش به وصله و پينه بكشــد. ما مدافع را هافبك گذاشــتيم و فورواردمان را هافبــك نفوذي. به همين دليل كمربند مياني از بين رفت و انصافا بايد بگويم در ارسال پاس در خط حمله دچار اشــكال شــديم و شايد از وقتي كه حقدوســت به تركيب اضافه شــد او توانســت چند پاس بدهد اما در نهايت بازي را به شــكلي بد واگذار كرديم.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد : «اگر فرشيد اسماعيلي در بازي رفت آن حركت بچهگانه را انجام نميداد تيم در بازي برگشت دچار اشكال نميشد. اگر اســماعيلي بود او در كنار باقري ميتوانســت خيلي در امر بازيســازي و كنترل حريف به ما كمك كند اما اينها همهاش حرف است. بعد از باخت سنگين اين حرفها نميتواند هوادار را آرام كنــد و از خاطر آزرده آنها كم كند. از قول من بنويســيد خجالت زده هواداران هستم و 3 روز در خانه ميمانم چون رويم نميشــود كه در چشــم مردم نگاه كنم. من سختي شكست استقلال را كاملا ميپذيرم و به طرفداران تيم محبوبــم حق ميدهم و از طريق شــما از آنها عذرخواهي ميكنم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.