موسوي: رسانهها بازیکنان را بیجهت بزرگ میكنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شكست 6 بر يك اســتقلال مقابل العين در امــارات اتفاقــي تلخ براي فوتبالدوســتان ايراني بود. علي موســوي، پيشكسوت استقلال درباره اين شكســت ميگويد: «مدتهاســت براين باور هستيم كه فوتبال كشورهاي حاشيه خليجفارس از ما عقب اســت اما واقعيت چيز ديگري را ثابت ميكند. كشــورهاي عربي به ما رسيدهاند و گاهي ما را جا گذاشتهاند. متاسفانه فوتبال ايران دچار يك عقبافتادگي شده و تنها اميد به نتيجهگيري به خاطر حضور هواداران و جو ورزشگاههاســت. استقلال در بازي با العين هيــچ برنامه مشــخصي نداشــت. بازيكنان نه ميدانستند چه زماني بايد دفاع كنند و نه اينكه چه زماني به سمت دروازه حريف يورش ببرند. در واقــع هيچ فاكتوري بــراي برتري بر العين وجود نداشــت.» موســوي در ادامه ميگويد: «العين يك حريف غرب آسيايي بود؛ نمايندگان ايران هنوز بــه تيمهاي كره و ژاپني نخوردهاند تا بــه صورت واقعي محك بخورنــد. به اعتقاد من درخواب به ســر ميبريم و فوتبال ايران به وســيله روزنامهها و جرايد، ستارههاي پوشالي ســاخته اســت و بازيكنان را بزرگ ميكند». پيشكسوت استقلال همچنين ميگويد: «بدون اينكه كاري به تيمهاي آســيايي داشته باشيم، خودمــان را گول ميزنيم. بايد زودتر از اينها به فكر ميبوديم، چون فاصله روز به روز بيشــتر ميشــود. با ايــن حال، موجوديــت فوتبال ما همين است .» موسوي در پايان اينطور ميگويد: «باشــگاههاي ايراني سالهاست به سختي به جمع چهار تيم برتر آسيا راه میيابند و به نظر ميرسد ما بايد كار را ريشهيابي كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.