صادقي: وقتی بازیکن استقلال را حلوا حلوا میکنند همین میشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اين روزهــا اميرحســين صادقي كاپيتان سابق استقلال در مصاحبههايش به رازهايي اشــاره ميكنــد كه او از آن خبر دارد و همين پشــت پردهها است كه استقلال را اذيت ميكند.

صادقــي كــه از باخت ســنگين اســتقلال به العين ناراحت اســت در خصــوص اين بازي اينطــور ميگويد: «باخت، باخت اســت. متأسفانه دست عليرضــا منصوريان بســته بــود و دو ســه بازيكن اصلــياش را در اختيار نداشــت. يك بازيكن از راه دور به تيم اضافه شد و خسته بود. دنبال موضوع خاصــي نبايــد بگرديم، چــون العين قهرماني آســيا را در كارنامهاش دارد و با شــرايطي كه استقلال داشت، اتفاق خاصي رخ نداد.»

صادقي در ادامه با كنايه به بعضي از اســتقلاليها ميگويد: «متأســفانه آقايان يكســري ركوردها را جا به جا كردند! برخيها در باشــگاه اســتقلال دنبال جا به جايي ركوردها هســتند. بازيكــن بايــد بداند كه اگر شكســت ميخورد، اشــكالي در آن نيســت اما حداقل اجازه ندهــد اتفاقات عجيب و غريب براي باشگاه بزرگ استقلال رخ دهد؛ باشــگاهي كه ميليونها هوادار دارد و به قــول عليرضا منصوريان تيم اول پايتخت اســت. تيم اول پايتخت كه نبايد اينگونه ببازد. وقتي شكســت ميخوريد، ميگوييم فداي سرتان اما نــه اينكه اينطوري ببازيد. لطفا به فكر مردم باشيد. كري در فوتبال ايران زياد اســت و نبايد اين اتفاق ميافتاد. من اگر فقط يك پا هم داشتم، رگ گردنم را مــيزدم تا اينطــوري نبازيم. آبرو و حيثيت باشگاه را از بين بردند.»

كاپيتان سابق استقلال در پايان ميگويــد: «وقتي بازيكــن به خاطر پولــش اعتصاب ميكند، نتيجه همين ميشــود. مــن از خيلــي وقت پيش ميدانستم قرار است چه اتفاقي بيفتد. بازيكن حق دارد كــه پولش را بگيرد اما وقتي بازيكنــان اعتصاب ميكنند، نبايد او را حلوا حلوا كنند. اســتقلال و پرســپوليس با بقيه تيمها فرق دارند. مگــر قبلا پول بود كــه افتخارآفريني میكردند؟ هر كســي بــه اين دو تيم آمده، به عشــق پيراهن و هوادارانش بازي كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.