منتظري به استقلال نزدیك شد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

پژمان منتظــري مدافع مليپوش و با تجربه ميتواند اولين بازيكني باشد كه براي فصل آينده با استقلال قرارداد امضا ميكند.

اســتقلاليها بعــد از آنكــه مقابل العيــن شكســت ســنگيني را تحمل كردند، سهشــنبه شب به تهران رسيدند و عمليات بســتن تيم جديد را از ديروز شروع كردند.

پژمان منتظري مدافع با تجربه كه دو سه ســالي در قطر فوتبالش را دنبال كــرد، يكي از اصليتريــن اهداف نقل و انتقالاتي اين تيم اســت. مذاكرات اوليه و حتي تكميلي از سوي باشگاه استقلال با اين بازيكن بــا تجربه صورت گرفته و پروسه بازگشــت او به جمع آبي پوشان رسما كليد خورده است.

در اين رابطه بايد گفت منتظري در يكقدمي بازگشــت به استقلال قرار گرفتــه و تنها مانده امضــاي قرارداد نهايي كه آن هــم به بعد از ديدارهاي آسيايي آبي پوشان موكول شده بود تا به احتمال بسيار زياد پژمان منتظري يكي از اولين بازيكناني باشد كه نامش بهعنوان بازيكن فصــل آينده اين تيم اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.