نوازي: چرا منصوریان استعفا بدهد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شــش گلي كه اســتقلال از العين دريافــت كرد اين روزها اهالي فوتبال را شوكه كرده است.

محمد نوازي يكي از پيشكســوتان اســتقلال در خصــوص ايــن بــازي و نتيجــهاي كــه حاصــل شــد اينطور ميگويد: «فكــر ميكنم صحبت كردن در مورد مســائل فني چندان درســت نباشد. استقلال يك بازي ضعيف انجام داد و شكســت خورد. طبيعتا بازيكنان و كادر فني اســتقلال از همه بيشــتر ناراحت هســتند. آنها برنامههاي خاص خودشــان را براي اين بازي داشتند كه نتيجه نداد. در فوتبال پيش ميآيد كه چنين نتايجي رخ دهد، ولي بايد قبول كرد كه شكســت اســتقلال يك شوك بزرگ بــراي فوتبال ايران بــود. بايد از چنيــن شكســتهايي درس بگيريم و بدانيم تفاوتها در كجا رقم ميخورد.

مهم اين است كه به فكر تغييرات مثبــت باشــيم و به آينده فكــر كنيم. اســتقلال شكســت خورد و هواداران هم ناراحت هســتند، نميخواهم بگويم منصوريان بيتقصير اســت، ولي او گناه نكرده و ممكن است يك مربي در دوران فعاليتــش چنين نتايجي كســب كند. استقلال چند بازيكن تأثيرگذار خودش را هم در اختيار نداشت و شايد اگر تيم كامل استقلال به ميدان ميرفت چنين نتيجهاي رقم نميخورد».

نــوازي در مــورد اينكــه برخــي معتقدند منصوريان بايد اســتعفا كند، ميگويــد: «چرا منصوريان بايد اين كار را انجام دهد؟ چرا زماني كه اســتقلال نتيجه ميگرفت همه تعريف ميكردند، ولي حالا بعضيها نظرشــان عوض شده اســت؟ بايد به بعضي از مســائل با ديد منطقي نگاه كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.